Xornais e revistas de Cuba
Galerías 1 2 3 4
 

TÍTULO: Loita

SUBTÍTULO, LEMA OU EPÍGRAFE: “Órgano de la Hermandad Gallega” (partido dos asociados do Centro Galego que loitaban pola democratización da entidad)
- Bilingüe

LUGAR DE EDICIÓN: Cuba

DATAS DE APARACIÓN: decembro de 1939, localizaronse 10 números
no ano 1940 saeu un número extraordinario, de 28 páxinas, para conmemorar o Día de Galicia

FRECUENCIA: mensual

FORMATO: tabloide

NÚMERO DE PÁXINAS:
O número extraordinario de 1940 tiña 28 páxinas

DIRECTOR, EDITOR OU REDACTOR RESPONSABLE:
Director: Xerardo Alvarez Gallego

ADMINISTRADOR:
Xosé Villariño Roca

OBSERVACIÓNS: Ocupábase fundamentalmente dos problemas do Centro Galego.
Aparecern ilustración de Castelao, Maside e Bagaría.
Unha sección “cartas del otro mundo”. No extraordinario aparcen traballos de Manuel Murguía, Rodolfo Prada, Rafael Súarez Solís, Mauel Millares Vázquez, J. Rubia Barcia, Arturo Cuadrado, un conto de Valle Inclán, poemas de Anxel Lázaro, etc.

Memoria Emigrados de Riotorto

abril 1915-1940 A Habana

TÍTULO: Airiños da miña terra

SUBTÍTULO, LEMA OU EPÍGRAFE: Se di: “Consagrada a la propagación de la literatura gallega y órgano de los gallegos emigrados en América Latina”
-Bilingüe

LUGAR DE EDICIÓN: Cuba-A Habana

DATAS DE APARACIÓN: Comenzou a publicarse 10 de maio de 1909

FRECUENCIA: decenal

FORMATO: revista

ILUSTRACIÓNS: con ilustracións

DIRECTOR, EDITOR OU REDACTOR RESPONSABLE:
Director: Juan Vicente Martínez-Luis Covisa

OBSERVACIÓNS: Insértanse biografías de persoalidades galegas: Fr. Martín Sarmiento, Pastor Díaz, francisco Añon, Méndez Nuñez, Maximino Ramos, Juan de Pallares, etc. Abundan os traballos en galego, cántigas e contos populares, poesías de Añon, Pondal, Xenaro Mariñas, M. Novo Costoya, Luis Pardo, Emilio Martínez; narracións de Labarta Pose, Ricardo Carballal, Alvaro Dios Villar, Manuel Vidal, Xesús R. López e Manuel Carrillo.

Memoria de "Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia"

1873 A Habana

TÍTULO: Nós

SUBTÍTULO, LEMA OU EPÍGRAFE: “Órgano da Xuntanza Nazonalista Galega d’Habana”
- Escrita en galego

LUGAR DE EDICIÓN: Cuba-A Habana

DATAS DE APARACIÓN: no ano 1921, saíron somente uns oito números

FRECUENCIA: mensual

FORMATO: periódico

DIRECTOR, EDITOR OU REDACTOR RESPONSABLE:
Director: Sinesio Fraga Vila (músico ortigueires)

OBSERVACIÓNS: O seu contido era radicalmente nacionalista. Afírmase en cada editorial a identidade histórica de Galicia como nación e proclámase o seu dereito á independencia.

TÍTULO: Patria Galega

SUBTÍTULO, LEMA OU EPÍGRAFE: “Órgano ofizial do Juntoiro do mesmo nome” e máis tarde “Voceiro da Galiza lídima”.
- Bilingüe

LUGAR DE EDICIÓN: Cuba

DATAS DE APARACIÓN: publicouse entre o nadal de 1941 e o nadal de 1960

FRECUENCIA: mensual

FORMATO: periódico de pequeno formato

DIRECTOR, EDITOR OU REDACTOR RESPONSABLE:
Director: Fuco G. Gómez

ADMINISTRADOR:
Ramón Vidal

OBSERVACIÓNS: Mantivo sempre unha rexa posición nacionalista. É evidente que Patria Galega propónse incidir na opinión pública cubana en canto ós problemas históricos e políticos de Galicia.

 

TÍTULO: Suevia

SUBTÍTULO, LEMA OU EPÍGRAFE: publicación literaria, que ó mesmo tempo informa da meritoria laboura das Sociedades de Instrucción. Ideloxicamente mantén unha liña progresista, anticaciquil.
- Bilingüe

LUGAR DE EDICIÓN: Cuba

DATAS DE APARACIÓN: comenzou a saír o 4 de setembro de 1910 e deixo de saír aos dous anos.

FRECUENCIA: semanal
Aparecía os domingos

FORMATO: revista

ILUSTRACIÓNS: con ilustracións


DIRECTOR, EDITOR OU REDACTOR RESPONSABLE:
Director: Ricardo Carballal

ADMINISTRADOR:
Manuel Vázquez

OBSERVACIÓNS: Ten corresponsais en Galicia e representantes en diversas poblacións da illa. Nos días en que comenza a saír esta revista, chegaba a Cuba Ramón Cabanillas (o cal deseguida aparece como colaborador, nel publica o seu primeiro traballo orixinal que sae en América)

 

TÍTULO: Pro-Galicia

SUBTÍTULO, LEMA OU EPÍGRAFE: “editada por la Federación Galaica, organismo integrado por las sociedades constituídas en la Isla de Cuba para el fomento de la instrucción en Galicia”
- Bilingüe

LUGAR DE EDICIÓN: Cuba

DATAS DE APARACIÓN: comenzou a publicarse en agosto de 1912. Encontraronse 4 números é posible que teñan saído moitos máis.

FRECUENCIA: mensual

FORMATO: revista

ILUSTRACIÓNS: con ilustracións

NÚMERO DE PÁXINAS: 50 páxinas
Alcanzaba unha tirada de cinco mil exemplares

DIRECTOR, EDITOR OU REDACTOR RESPONSABLE:
Non aparece consignado

OBSERVACIÓNS: Nas súas primeiras páxinas dá conta dos esforzos e dos logros das chamadas Sociedades de Instrucción. Insertanse reglamentos, prosupostos, actividades, acordos, etc. Aborda tamén temas literarios, pedagóxicos, migratorios, sanitarios, etc.

 

TÍTULO: Rosalía

SUBTÍTULO, LEMA OU EPÍGRAFE: Comenzou a editar a Delegación do Centro Galego da Habana en santiago de Cuba. “la revista se titula Rosalía en honor de la excelsa poetisa gallega, y además de la especialización en los asuntos sociales, trtará los temas científicos y literarios”
- Bilingüe

LUGAR DE EDICIÓN: Cuba-A Habana

DATAS DE APARACIÓN: comenzou a publicarse en febreiro de 1937, coincidindo co nacemento de Rosaía de Castro.

FRECUENCIA: mensual

FORMATO: revista

ILUSTRACIÓNS: con ilustracións

OBSERVACIÓNS: O acerto no diseño e bo coidado tipográfico, fan dela unha publicación moi atractiva.

 

TÍTULO: Santos e Meigas

SUBTÍTULO, LEMA OU EPÍGRAFE: O nome esta inspirado nunha zarzuela así chamada, de manuel Linares Rivas.

LUGAR DE EDICIÓN: Cuba

DATAS DE APARACIÓN: comenzou a publicarse o 9 de agosto de 1908.

FRECUENCIA: semanal
Saía os domingos

FORMATO: revista

ILUSTRACIÓNS: con ilustracións

DIRECTOR, EDITOR OU REDACTOR RESPONSABLE:
Fundador e director: Ricardo Carballal

Responsable artístico: Pedro Madrigal

OBSERVACIÓNS: Anúnciase na primeira entrga o postulado de loiat no eido rexionalista, exaltando e defendendo a Galicia, os seus valores, o seu idioma.

 

TÍTULO: Terra Gallega


SUBTÍTULO, LEMA OU EPÍGRAFE: “Órgano da Xuntanza Nazionalista Galega d’a Habana e paladín do hornor da Raza Céltica”
“O signo da nazionalidade é o idioma”
- Escrita en galego

LUGAR DE EDICIÓN: Cuba-A Habana

DATAS DE APARACIÓN: comenzou a publicarse en 1921

FORMATO: revista

OBSERVACIÓNS: É continuadora de Nós. Informase do movimento nacionalista galego, autonomía de Galicia, autonomía municipal, co-oficialidade dos idiomas galego e castelán, igualdade de dereitos políticos e civís para a muller e para o home, repoboación forestal, entrega ós labregos das terras incultas do Estado e outros de craro contido nacionalista e democrático.

 

TÍTULO: Vida Gallega

SUBTÍTULO, LEMA OU EPÍGRAFE: Editada pola “Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia”
-Bilingüe

LUGAR DE EDICIÓN: Cuba-A Habana

DATAS DE APARACIÓN: comenzou a publicarse en xunio de 1938, ata xaneiro de 1951
FRECUENCIA: mensual
FORMATO: revista


DIRECTOR, EDITOR OU REDACTOR RESPONSABLE:
Director: Antonio do Campo e de la Fuente

ADMINISTRADOR:
1º Juan Varela Grande
2º José Frenández Mallo
3º Pedro García Amor

OBSERVACIÓNS: Fundamentalmente ocupábase de reseñar a vida de dita Asociación, nela tamén incluían traballos de certa valía, referidos sempre a Galicia.
Resaltan as biografías escritas polo director de Rosalía, Curros, Juan bautista Lembeye, Virginia Felicia Aubert, Ramón de la Sagra e outros.

 

TÍTULO: Vivero en Cuba

SUBTÍTULO, LEMA OU EPÍGRAFE: “Órgano da Sociedade Vivero y su comarca”
Na cabeceira leva unha frase de Concepción Arenal: “cada escuela que se abre es una cárcel que se cierra” e outra de J. N. Aramburu: “el primer deber de un ciudadano es instruirse. El segundo trabajar”
- Bilungüe

LUGAR DE EDICIÓN: Cuba

DATAS DE APARACIÓN: comenzou a publicarse en novembro de 1911

FRECUENCIA: mensual

FORMATO: revista
ILUSTRACIÓNS: con ilustracións

DIRECTOR, EDITOR OU REDACTOR RESPONSABLE:
1º Director: Jesús Peynó (ata o ano 1932)
2º Director: Francisco Docal (a partir do ano 1933)

OBSERVACIÓNS: ten as carracterísticas das publicacións das sociedades: reseñas de actos, banquetes, festas, nacementos, viaxes, abituarios, e inserción de fotografías de rapaces sorridentes, rapazas que celebran os quince anos. Outras pa´xinas recollen artigos sobre temas diversos de Galicia.

Galerías 1 2 3 4